Jan Philipp ALBRECHT : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemecko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 14-02-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Irakom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 10-12-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre právne veci
 • 16-09-2009 / 13-02-2011 : Delegácia pre vzťahy s Irakom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre právne veci
 • 28-03-2012 / 09-12-2012 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na prístup k advokátovi v trestnom konaní a o práve na komunikáciu po zatknutí  
- JURI_AD(2011)473811 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o práve na informácie v trestnom konaní  
- JURI_AD(2011)452710 -  
-
JURI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu  
- LIBE_AD(2013)504331 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
NÁVRH STANOVISKA o komplexnom prístupe k ochrane osobných údajov v Európskej únii  
- JURI_AD(2011)462780 -  
-
JURI 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o znížení veku oprávňujúceho na účasť vo voľbách na 16 rokov  
- P7_DCL(2012)0027 - Premlčané  
Heinz K. BECKER , Jan Philipp ALBRECHT , Karima DELLI , Andrew DUFF , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Dátum začatia : 10-09-2012
Platné do : 13-12-2012
Počet signatárov : 177 - 13-12-2012
Písomné vyhlásenie o porušovaní základných práv väznených osôb v Európskej únii  
- P7_DCL(2011)0006 - Premlčané  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Dátum začatia : 14-02-2011
Platné do : 16-05-2011
Počet signatárov : 140 - 17-05-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami