Sandrine BÉLIER : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Francúzsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Náhradníčka 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre ústavné veci
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre ústavné veci
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel  
- ENVI_AD(2012)480798 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k deficitu bielkovín v EÚ: ako riešiť dlhodobý problém?  
- ENVI_AD(2011)452688 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti strate biodiverzity  
- P7_DCL(2010)0028 - Premlčané  
Sandrine BÉLIER , Anne DELVAUX , Gerben-Jan GERBRANDY , Karin KADENBACH , Kriton ARSENIS  
Dátum začatia : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatárov : 157 - 09-09-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít