José BOVÉ : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europe Écologie (Francúzsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Výbor pre rozvoj
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015  
- AGRI_AD(2019)612136 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Návrhy aktov Únie  
Poslanci môžu predložiť žiadosť Európskej komisii, aby navrhla akt Únie (nový akt alebo pozmeňujúci návrh k existujúcemu aktu). Článok 47

Návrh aktu Únie o posilnení postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci  
- B8-0303/2017  

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o regulácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami  
- P8_DCL(2016)0066 - Premlčané  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 77 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o vytvorení európskej stratégie riadenia, kontroly a prípadnej eradikácie ázijského sršňa (Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Premlčané  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Dátum začatia : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatárov : 72 - 28-07-2016
Písomné vyhlásenie o darovaní nepredaných potravín, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu, charitatívnym organizáciám  
- P8_DCL(2015)0061 - Uzavreté väčšinou  
Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND  
Dátum začatia : 14-10-2015
Platné do : 14-01-2016
Prijaté (dátum) : 14-01-2016
Zoznam signatárov : P8_PV(2016)01-18(ANN01)
Počet signatárov : 388 - 15-01-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít