Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • Člen
 • Nemecko Bündnis 90/Die Grünen
 • Dátum narodenia: 26. marec 1961, Bad Wildungen

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

40

Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín (rozprava)

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(4)

Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (rozprava)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(16)

Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov (rozprava)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov (rozprava) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka (rozprava)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Hnojivé výrobky s označením CE (rozprava)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glyfozát a autorizačné postupy (rozprava)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

8

SPRÁVA o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín

ENVI
23-07-2018 A8-0268/2018

SPRÁVA o minimálnych normách na ochranu chovných králikov

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch

ENVI
29-02-2016 A8-0046/2016

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

16

STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019

AGRI
30-08-2018 AGRI_AD(2018)623647

STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

STANOVISKO k budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

STANOVISKO k uplatňovaniu nástrojov SPP na podporu mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

STANOVISKO k Európskej stratégii podpory bielkovinových plodín – podporovanie produkcie bielkovinových plodín a strukovín v európskom poľnohospodárskom odvetví

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania produktov na hnojenie s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

STANOVISKO k správnej skladbe zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

Inštitucionálne návrhy uznesení

6

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o podpore ekologických výrobkov v jedálňach

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Premlčané

Podrobnosti

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 75 - 25-01-2017

Písomné vyhlásenie o plytvaní potravinami

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Premlčané

Podrobnosti

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Dátum začatia : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatárov : 179 - 17-04-2015

Otázky na písomné zodpovedanie

33

  Infringements of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes

16-07-2018 E-003938/2018 Komisia

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Komisia

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Komisia

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Komisia

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komisia

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Komisia

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

10

Väčšia interpelácia - požiare v lete tohto roku v Európskej únii

21-07-2017 O-000063/2017 Komisia

Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe

31-05-2017 O-000045/2017 Komisia

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA)

13-07-2016 O-000106/2016 Komisia

Transmastné kyseliny (trans fatty acids TFA)

13-07-2016 O-000105/2016 Rada

Prepuknutie vírusu Zika

24-02-2016 O-000030/2016 Komisia

Beztrestnosť frankistických zločinov v španielskom štáte

07-12-2015 O-000157/2015 Komisia

Kritériá pre určenie endokrinných disruptorov

13-02-2015 O-000017/2015 Komisia

Interpelácie

2

Požiare v lete tohto roku v Európskej únii

21-07-2017 G-000009/2017 Komisia

Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 G-000004/2017 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels