Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
 • Člen
 • Nemecko Bündnis 90/Die Grünen
 • Dátum narodenia: 26. marec 1961, Bad Wildungen

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

36

Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka (rozprava)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

Hnojivé výrobky s označením CE (rozprava)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glyfozát a autorizačné postupy (rozprava)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (rozprava)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Podvodné praktiky v brazílskom sektore mäsa (rozprava)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (rozprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(7)

Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

6

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

12

STANOVISKO k Európskej stratégii podpory bielkovinových plodín – podporovanie produkcie bielkovinových plodín a strukovín v európskom poľnohospodárskom odvetví

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania produktov na hnojenie s označením CE na trhu a mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č. 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

STANOVISKO k správnej skladbe zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

STANOVISKO k príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

STANOVISKO k posilňovaniu inovácií a hospodárskeho rozvoja pri budúcom riadení európskych poľnohospodárskych podnikov

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív, ktorým sa zrušuje smernica Rady 90/167/EHS

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Návrhy uznesení

6

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o podpore ekologických výrobkov v jedálňach

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Premlčané

Podrobnosti

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 75 - 25-01-2017

Písomné vyhlásenie o plytvaní potravinami

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Premlčané

Podrobnosti

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Dátum začatia : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatárov : 179 - 17-04-2015

Parlamentné otázky

37

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komisia

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Komisia

Väčšia interpelácia - požiare v lete tohto roku v Európskej únii

21-07-2017 O-000063/2017 Komisia

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komisia

Šírenie epidémie HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C v Európe

31-05-2017 O-000045/2017 Komisia

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Komisia

Väčšia interpelácia - Dôsledky škandálu s dovozom brazílskeho mäsa

12-04-2017 O-000029/2017 Komisia

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels