• Jolanta Emilia   HIBNER  

Jolanta Emilia HIBNER : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 7. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti gestačnému diabetu  
- P7_DCL(2013)0010 - Premlčané  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 65 - 10-12-2013
Písomné vyhlásenie o európskom preukaze pre osoby s postihnutím  
- P7_DCL(2013)0008 - Premlčané  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Dátum začatia : 20-05-2013
Platné do : 20-08-2013
Počet signatárov : 347 - 20-08-2013
Písomné vyhlásenie o integrovanej telesnej výchove v záujme vyváženého rozvoja športovo talentovaných žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov bez zdravotného postihnutia  
- P7_DCL(2013)0001 - Premlčané  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Dátum začatia : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatárov : 164 - 15-07-2013
Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa dieťaťa  
- P7_DCL(2010)0003 - Premlčané  
Lara COMI , Andreas SCHWAB , Jolanta Emilia HIBNER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Christophe BÉCHU  
Dátum začatia : 18-01-2010
Platné do : 04-06-2010
Počet signatárov : 338 - 04-06-2010