Jolanta Emilia HIBNER : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poľsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 07-07-2010 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-09-2009 / 03-07-2011 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko
 • 16-09-2009 / 03-07-2011 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 04-07-2011 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k regionálnym stratégiám pre priemyselné oblasti v Európskej únii  
- ENVI_AD(2013)504143 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k medzinárodnej obchodnej politike v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy  
- ENVI_AD(2010)445843 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti gestačnému diabetu  
- P7_DCL(2013)0010 - Premlčané  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Dátum začatia : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatárov : 65 - 10-12-2013
Písomné vyhlásenie o európskom preukaze pre osoby s postihnutím  
- P7_DCL(2013)0008 - Premlčané  
Jan KOZŁOWSKI , Andrea COZZOLINO , Frédéric DAERDEN , Salvador GARRIGA POLLEDO , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Ivars GODMANIS , Marian HARKIN , Jolanta Emilia HIBNER , Danuta JAZŁOWIECKA , Anne E. JENSEN , Jürgen KLUTE , Ádám KÓSA , Jacek PROTASIEWICZ , Derek VAUGHAN  
Dátum začatia : 20-05-2013
Platné do : 20-08-2013
Počet signatárov : 347 - 20-08-2013
Písomné vyhlásenie o integrovanej telesnej výchove v záujme vyváženého rozvoja športovo talentovaných žiakov so zdravotným postihnutím a žiakov bez zdravotného postihnutia  
- P7_DCL(2013)0001 - Premlčané  
Adam GIEREK , Cristian-Silviu BUŞOI , Cornelia ERNST , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Małgorzata HANDZLIK , Jolanta Emilia HIBNER , Philippe JUVIN , Alexander MIRSKY , Norica NICOLAI , Helmut SCHOLZ , Joanna SENYSZYN , Hannu TAKKULA  
Dátum začatia : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatárov : 164 - 15-07-2013

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít