Raffaele BALDASSARRE : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 06-02-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 07-02-2014 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 05-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Taliansko)
 • 06-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Taliansko)

Podpredseda 

 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre právne veci
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre právne veci

Člen 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Výbor pre právne veci

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Výbor pre právne veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 25-11-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k uplatňovaniu smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín  
- JURI_AD(2013)510571 -  
-
JURI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020  
- IMCO_AD(2012)488019 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (2014 – 2020)  
- IMCO_AD(2012)488046 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)  
- JURI_AD(2012)486223 -  
-
JURI 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít