Gerald HÄFNER : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemecko)

Podpredseda 

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre právne veci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre ústavné veci
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre právne veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre ústavné veci

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustanovuje program „Európa pre občanov“  
- AFCO_AD(2012)492702 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku občanov (2013)  
- AFCO_AD(2012)480795 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o iniciatíve občanov  
- PETI_AD(2010)450890 -  
-
PETI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k rokovaniam o VFR na roky 2014 – 2020: získavanie skúseností a ďalší postup  
- AFCO_AD(2014)528017 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k správe o preskúmaní úloh a činností trojky (ECB, Komisia a MMF) s ohľadom na krajiny eurozóny zapojené do programu  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2012  
- AFCO_AD(2013)519819 -  
-
AFCO 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami