Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Španielsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16-09-2009 / 11-03-2011 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 11-06-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre ľudské práva

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv  
- FEMM_AD(2012)478445 -  
-
FEMM 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2012)  
- FEMM_AD(2013)519746 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k hodnoteniu Štokholmského programu v polovici obdobia  
- AFET_AD(2013)513244 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o boji proti poruchám príjmu potravy  
- P7_DCL(2013)0026 - Premlčané  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Dátum začatia : 09-12-2013
Platné do : 09-03-2014
Počet signatárov : 68 - 10-03-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít