Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 20-05-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 20-05-2019 : Partido Popular (Španielsko)

Predsedníčka 

 • 13-10-2014 / 20-05-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko
 • 14-07-2014 / 20-05-2019 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 13-10-2014 / 20-05-2019 : Konferencia predsedov delegácií
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Výbor pre rozvoj
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Podvýbor pre ľudské práva

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-07-2014 / 20-05-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2017 / 20-05-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Osobitný výbor pre terorizmus

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti  
- FEMM_AD(2015)567810 -  
-
FEMM 
STANOVISKO ku kríze v súvislosti s ebolou: dlhodobé ponaučenia do budúcnosti a ako posilniť systémy zdravotníctva v rozvojových krajinách, aby sa predišlo budúcej kríze  
- FEMM_AD(2015)544351 -  
-
FEMM 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k situácii po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu  
- DEVE_AD(2018)628531 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k vykonávaniu spoločného pracovného dokumentu útvarov (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Väzenské systémy a podmienky (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES  
 

. – La delegación española del Grupo PPE, está de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los párrafos 21 y 29 no los podemos aceptar porque el acercamiento de presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o pristúpení EÚ k Dohovoru OSN o právach dieťaťa (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Premlčané  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 120 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa ovocia  
- P8_DCL(2016)0130 - Premlčané  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 132 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o diskriminácii v športe  
- P8_DCL(2016)0098 - Premlčané  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 76 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít