Elena BĂSESCU : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Podpredsedníčka 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

Člen 

 • 16-07-2009 / 10-11-2009 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pre petície
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
 • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 19-01-2010 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 20-01-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko
 • 12-05-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci

all-activities 

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa v záujme uľahčenia cezhraničného vymáhania pohľadávok v občianskych a obchodných veciach vytvára európsky príkaz na zablokovanie účtov  
- ECON_AD(2012)475906 -  
-
ECON 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k údajnej preprave a nezákonnému zadržiavaniu väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA: ďalší postup v nadväznosti na správu dočasného výboru Európskeho parlamentu TDIP  
- AFET_AD(2012)487735 -  
-
AFET 
STANOVISKO k 27. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2009)  
- PETI_AD(2011)462635 -  
-
PETI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zlepšení včasnej diagnózy srdcovocievnych ochorení u žien  
- P7_DCL(2014)0003 - Premlčané  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 151 - 14-04-2014
Písomné vyhlásenie o ochrane delfínov v Čiernom mori  
- P7_DCL(2012)0023 - Premlčané  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Dátum začatia : 02-07-2012
Platné do : 08-11-2012
Počet signatárov : 193 - 26-10-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít