• Giovanni   LA VIA  

Giovanni LA VIA : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2015  
- ENVI_AD(2017)592296 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2015  
- ENVI_AD(2017)592293 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015  
- ENVI_AD(2017)592294 -  
-
ENVI 
STANOVISKO o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2015  
- ENVI_AD(2017)592295 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2015, oddiel III –Komisia a výkonné agentúry  
- ENVI_AD(2017)592297 -  
-
ENVI 
STANOVISKO o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2015  
- ENVI_AD(2017)592298 -  
-
ENVI 
STANOVISKO on the General Revision of Parliament’s Rules of Procedure  
- ENVI_AD(2016)592199 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017  
- ENVI_AD(2016)585789 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2017  
- ENVI_AD(2016)582104 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014  
- ENVI_AD(2016)571774 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2014, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry  
- ENVI_AD(2016)571776 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky (EMA) za rozpočtový rok 2014  
- ENVI_AD(2016)571772 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014  
- ENVI_AD(2016)571773 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2014  
- ENVI_AD(2016)571775 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2014  
- ENVI_AD(2016)571777 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely  
- ENVI_AD(2015)560881 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2016  
- ENVI_AD(2015)554828 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT): súčasný stav a výhľad do budúcnosti  
- ENVI_AD(2015)546616 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2013  
- ENVI_AD(2015)541499 -  
-
ENVI