Giovanni LA VIA : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 21-05-2013 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 22-05-2013 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 15-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Taliansko)
 • 16-12-2013 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Taliansko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 04-05-2010 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Moldavsko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 05-05-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 04-05-2010 : Výbor pre rozpočet
 • 16-09-2009 / 12-06-2013 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 05-05-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica 2009/128/ES a nariadenie (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES  
- BUDG_AD(2013)519778 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. […] [RD], pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ako aj nariadenia (EÚ) č. […] [DP], (EÚ) č. […] [HZ] a (EÚ) č. […] [sCMO], pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014  
- BUDG_AD(2013)514595 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určení miery úpravy priamych platieb ustanovenej v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013  
- BUDG_AD(2013)508265 -  
-
BUDG 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami  
- BUDG_AD(2013)519789 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu dohodnutého medzi Európskou úniou a Gabonskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami  
- BUDG_AD(2013)516780 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa platnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma zmluvnými stranami  
- BUDG_AD(2013)510671 -  
-
BUDG 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít