• Salvatore   IACOLINO  

Salvatore IACOLINO : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a o zrušení smernice Rady 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom s výrobkami, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nariadenie (ES) č. 764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 
STANOVISKO k vonkajšej politike EÚ v oblasti letectva – riešenie budúcich úloh  
- INTA_AD(2013)504234 -  
-
INTA 
STANOVISKO k modernizácii politiky verejného obstarávania EÚ  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
STANOVISKO k podpore mobility pracovníkov v Európskej únii  
- LIBE_AD(2011)462617 -  
-
LIBE 
STANOVISKO Jednotný trh pre podniky a rast  
- INTA_AD(2011)456807 -  
-
INTA 
STANOVISKO k právnym aspektom občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva a medzinárodného súkromného práva týkajúcim sa Akčného plánu na implementáciu Štokholmského programu  
- INTA_AD(2010)443132 -  
-
INTA