• Salvatore   IACOLINO  

Salvatore IACOLINO : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely  
- LIBE_AD(2012)491339 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013  
- LIBE_AD(2012)487917 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k Európe efektívne využívajúcej zdroje  
- INTA_AD(2012)480778 -  
-
INTA 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2010  
- LIBE_AD(2012)478343 -  
-
LIBE