Salvatore IACOLINO : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 08-12-2013 : Il Popolo della Libertà (Taliansko)
 • 09-12-2013 / 30-06-2014 : Forza Italia (Taliansko)

Podpredseda 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Člen 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely  
- LIBE_AD(2012)491339 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2013  
- LIBE_AD(2012)487917 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k Európe efektívne využívajúcej zdroje  
- INTA_AD(2012)480778 -  
-
INTA 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a o zrušení smernice Rady 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES  
- INTA_AD(2013)513019 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom s výrobkami, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenie (EÚ) č. 305/2011, nariadenie (ES) č. 764/2008 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008  
- INTA_AD(2013)513014 -  
-
INTA 
STANOVISKO k vonkajšej politike EÚ v oblasti letectva – riešenie budúcich úloh  
- INTA_AD(2013)504234 -  
-
INTA 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o legálnych povzbudzujúcich látkach  
- P7_DCL(2011)0040 - Premlčané  
George Sabin CUTAȘ , Salvatore IACOLINO , Ramona Nicole MĂNESCU , Michèle RIVASI  
Dátum začatia : 26-09-2011
Platné do : 09-01-2012
Počet signatárov : 110 - 15-12-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít