Iliana IVANOVA : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 31-12-2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 31-12-2012 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Podpredsedníčka 

 • 29-09-2009 / 10-12-2012 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 15-10-2009 / 31-07-2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 23-01-2012 / 10-12-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 08-10-2009 / 14-10-2009 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2012 / 31-12-2012 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 11-12-2012 / 31-12-2012 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16-09-2009 / 19-12-2011 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru
 • 20-12-2011 / 31-12-2012 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 19-01-2012 / 27-11-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 28-03-2012 / 31-12-2012 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 • 28-11-2012 / 09-12-2012 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 10-12-2012 / 31-12-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky  
- CONT_AD(2012)489355 -  
-
CONT 
STANOVISKO k inovatívnym finančným nástrojom v kontexte budúceho viacročného finančného rámca  
- CONT_AD(2012)486170 -  
-
CONT 
STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinách určených pre dojčatá a malé deti a o potravinách na osobitné lekárske účely  
- IMCO_AD(2012)478334 -  
-
IMCO 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete  
- IMCO_AD(2012)489699 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k vzťahom medzi EÚ a Čínou: nevyvážený obchod?  
- IMCO_AD(2011)469725 -  
-
IMCO 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry  
- IMCO_AD(2011)456803 -  
-
IMCO 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o odstránení pracovných obmedzení pre občanov nových členských štátov  
- P7_DCL(2010)0023 - Premlčané  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA  
Dátum začatia : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatárov : 81 - 09-09-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít