Thomas HÄNDEL : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : DIE LINKE. (Nemecko)

Predseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Člen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencia predsedov výborov
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Konferencia predsedov výborov

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2017 / 08-07-2018 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2017  
- EMPL_AD(2016)580767 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k odporúčaniam Európskej komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)  
- EMPL_AD(2015)567760 -  
-
EMPL 
STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o osobitné opatrenia pre Grécko  
- EMPL_AD(2015)567665 -  
-
EMPL 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o pracovných podmienkach hotelového upratovacieho personálu v Európskej únii  
- P8_DCL(2016)0076 - Premlčané  
Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Enrique CALVET CHAMBON , Brando BENIFEI , Thomas HÄNDEL , Siôn SIMON , Laura AGEA , Jean LAMBERT , Kostadinka KUNEVA , Ernest URTASUN , Merja KYLLÖNEN , Eleonora FORENZA  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 76 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít