Cătălin Sorin IVAN : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 26-09-2018 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen
 • 27-09-2018 / 01-07-2019 : Nezaradení poslanci

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 26-09-2018 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
 • 27-09-2018 / 05-01-2019 : Independent (Rumunsko)
 • 06-01-2019 / 01-07-2019 : Partidul Prodemo (Rumunsko)

Podpredseda 

 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 24-06-2016 / 13-03-2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 14-07-2014 / 26-09-2018 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina
 • 03-03-2015 / 30-11-2015 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 26-09-2018 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-03-2018 / 26-09-2018 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k Návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskeho menového fondu  
- CONT_AD(2018)625495 -  
-
CONT 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k situácii v Maďarsku (podľa uznesenia Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017)  
- CONT_AD(2018)615392 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie  
- ECON_AD(2018)615441 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu  
- ECON_AD(2017)608163 -  
-
ECON 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Uzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike (A8-0463/2018 - Bodil Valero) EN  
 

I voted in favour because this status agreement will ensure a clear vision on transparency, public scrutiny and democratic oversight of such cooperation. The agreement will ensure the detailed structure of cooperation with third countries on the management of the EUʼs external borders.

Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) EN  
 

I vote in favour, because nowadays the technology evolves with indescribable speed. We need to focus and to support the development of key technologies and infrastructure related to autonomous driving on roads.

Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) EN  
 

. ‒ I support the Commissions legislative package ‘Europe on the Move’, in order to promote fair conditions for competition and fair competition for EU rental and leasing companies. In addition, Member states should not restrict the use of a vehicle engaged by an undertaking established in the territory of another Member states, provided that the vehicle complies with the standards and requirements imposed by them.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o deťoch zanechaných v krajinách pôvodu rodičmi, ktorí pracujú v zahraničí  
- P8_DCL(2016)0086 - Premlčané  
Victor NEGRESCU , Viorica DĂNCILĂ , Cătălin Sorin IVAN , Daciana Octavia SÂRBU , Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Norica NICOLAI , Sergei STANISHEV , Patricija ŠULIN , Inés AYALA SENDER  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 59 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o dostupnosti bývania pre zraniteľné komunity  
- P8_DCL(2016)0074 - Premlčané  
Damian DRĂGHICI , Norica NICOLAI , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Cătălin Sorin IVAN , Benedek JÁVOR , Ilhan KYUCHYUK , Stefan ECK , Terry REINTKE , Nedzhmi ALI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Mircea DIACONU , Marc TARABELLA , Filiz HYUSMENOVA , Nicola CAPUTO  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 91 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o rozdieloch v zložení a kvalite výrobkov predávaných na východných a západných trhoch EÚ  
- P8_DCL(2016)0053 - Premlčané  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Dátum začatia : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatárov : 141 - 28-07-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami