Britta REIMERS

Politické skupiny

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka

Národné strany

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Freie Demokratische Partei (Nemecko)

Členka

  • 16.07.2009 / 11.09.2011 : Výbor pre rybné hospodárstvo
  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Náhradníčka

  • 16.09.2009 / 26.01.2012 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
  • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
  • 28.07.2011 / 18.01.2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

70

Med (rozprava)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(12)

Med (rozprava) (2)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(12)

Nový program európskej spotrebiteľskej politiky (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)

11-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-11(13.5)

Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov (A7-0046/2013 - Matthias Groote)

16-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-16(9.11)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

9

SPRÁVA o budúcnosti európskeho odvetvia záhradníctva – stratégie pre rast

AGRI
27-01-2014 A7-0048/2014

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 398/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, [….]/2013 a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách)

AGRI
23-01-2014 AGRI_AD(2014)514762

STANOVISKO k pozícii Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách Rady – všetky oddiely

PECH
07-09-2011 PECH_AD(2011)462610

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

6

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín

ENVI
28-01-2014 ENVI_AD(2014)521552

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

ENVI
24-09-2012 ENVI_AD(2012)486102

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

AGRI
18-09-2012 AGRI_AD(2012)491296

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006

AGRI
22-06-2012 AGRI_AD(2012)483804

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov

AGRI
29-03-2012 AGRI_AD(2012)480561

STANOVISKO k vykonávaniu právnych predpisov EÚ zameraných na ochranu biodiverzity

PECH
08-04-2010 PECH_AD(2010)438457

Návrhy uznesení

5

Návrh uznesenia o nerovnováhe v potravinovom distribučnom reťazci (2011/2904(RSP))

16-01-2012 B7-0008/2012

Návrh spoločného uznesenia o zvyšovaní cien potravín

14-02-2011 RC-B7-0114/2011

Návrh uznesenia o zvyšovaní cien potravín

09-02-2011 B7-0116/2011

Návrh uznesenia o kríze v mliekarenskom odvetví

14-09-2009 B7-0056/2009

Parlamentné otázky

40

  Rules on open-air runs for laying hens under Regulation (EC) No 589/2008

01-04-2014 E-004032/2014 Komisia

  Public health standards for nutmeg under Regulation (EC) No 1881/2006

13-02-2014 E-001554/2014 Komisia

  Düffel LIFE+ Project

10-12-2013 E-014001/2013 Komisia

  EAFRD (LEADER) funding for mobile cider presses

05-12-2013 E-013781/2013 Komisia

  Growing population of wild geese

14-11-2013 E-012965/2013 Komisia

  GMO authorisation

19-09-2013 E-010726/2013 Komisia

  Technical definition of low-level presence of genetically modified material in seeds and foods

15-07-2013 E-008694/2013 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít