Elie HOARAU : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 03-01-2012 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 18-08-2009 : Liste "Alliance des Outre-Mers" (Francúzsko)
  • 19-08-2009 / 03-01-2012 : Parti communiste réunionnais (Francúzsko)

Podpredseda 

  • 17-09-2009 / 03-01-2012 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Člen 

  • 16-07-2009 / 03-01-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 03-01-2012 : Výbor pre právne veci
  • 16-09-2009 / 03-01-2012 : Delegácia pre vzťahy s Indiou

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie  
- REGI_AD(2011)462637 -  
-
REGI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k prístupu Spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof  
- REGI_AD(2010)431009 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o konkurencieschopnosti a inovačných sieťach v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie  
- P7_DCL(2011)0034 - Premlčané  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Dátum začatia : 04-07-2011
Platné do : 04-11-2011
Počet signatárov : 88 - 27-10-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít