Takis HADJIGEORGIOU : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cyprus)

Podpredseda 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre petície
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre petície

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 24-01-2017 / 13-12-2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k stratégii EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu  
- AFET_AD(2016)582256 -  
-
AFET 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES  
- PETI_AD(2019)629635 -  
-
PETI 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Menšie interpelácie 
Menšie interpelácie na písomné zodpovedanie adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 130a, príloha III

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Kalendár schôdzí Parlamentu – 2020 EL  
 

Υποστηρίξαμε και εγκρίναμε το χρονοδιάγραμμα για τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επόμενη χρονιά. Αποτελεί πάγια τακτική του Κοινοβουλίου η έγκαιρη έγκριση των χρονοδιαγραμμάτων για την επόμενη χρονιά.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (A8-0053/2019 - David Martin) EL  
 

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, όπως και η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων αποτελούν την ίδια πολιτική και αντίληψη, όπως και στις συμφωνίες ΤΤΙΡ και CETΑ. Παραμερίζονται σημαντικά ζητήματα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες πολυεθνικές, ειδικά της ΕΕ. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε τις δύο συμφωνίες, όπως και τα ψηφίσματα που τις συνοδεύουν.

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (A8-0048/2019 - David Martin) EL  
 

Η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ΕΕ-Σινγκαπούρης, όπως και η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων, αποτελούν την ίδια πολιτική και αντίληψη όπως και στις συμφωνίες ΤΤΙΡ και CETΑ. Παραμερίζονται σημαντικά ζητήματα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες πολυεθνικές, ειδικά της ΕΕ. Γι’ αυτό καταψηφίσαμε τις δύο συμφωνίες, όπως και τα ψηφίσματα που τις συνοδεύουν.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o Leonardovi Peltierovi  
- P8_DCL(2016)0113 - Premlčané  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 29 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o opatreniach boja proti homofóbii, transfóbii a biofóbii v EÚ  
- P8_DCL(2016)0100 - Premlčané  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o „rybárskej vojne“ a bezpečnosti rybárov  
- P8_DCL(2016)0092 - Premlčané  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Neoklis SYLIKIOTIS , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 38 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít