Tanja FAJON : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 16-04-2018 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredsedníčka
 • 17-04-2018 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredsedníčka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialni demokrati (Slovinsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Náhradníčka 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 14-07-2014 / 07-11-2017 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
 • 25-02-2015 / 30-11-2015 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Osobitný výbor pre terorizmus
 • 07-11-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce  
- LIBE_AD(2018)625583 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly  
- LIBE_AD(2018)627838 -  
-
LIBE 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (A8-0053/2019 - David Martin) SL  
 

Parlament je tokrat odločal o sporazumu o prosti trgovini med EU in Singapurjem.
Sporazum je problematičen iz več vidikov, saj je povsem neuravnotežen, odpira vrata številnim vprašljivim ekonomskim praksam in neustrezno naslavlja vprašanj davčnega okolja.
Po podatkih številnih nevladnih organizacij je Singapur kljub boju proti izogibanju davkov prava davčna oaza, v kateri je registriranih več kot 10.000 podjetji iz EU med njimi številna slamnata.
Sporazum je problematičen tudi iz naslova razmerja med pravicami delavcev in investitorjev. Ta namreč razširja pravice in ugodnosti, do katerih so upravičeni investitorji, medtem ko na drugi strani delavci ostajajo brez ustrezne zaščite. Še več, Singapur še vedno ni ratificiral treh konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO).
Zaradi vseh navedenih razlogov sem glasovala proti prosto-trgovinskemu sporazumu med EU in Singapurjem.

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (A8-0054/2019 - David Martin) SL  
 

Sporazum o zaščiti naložb je tesno povezan element krovnega trgovinskega sporazuma, a je ta ločen, saj po odločitvi Sodišča EU spada v deljeno pristojnost med države članice in EU.
Sporazum vzpostavlja sistem sodišč za naložbe (ICS), ki je veliko prahu vzdignil že v kanadskem primeru, na katerem modelu tudi sloni. Kljub dobrim namenom in nekaterim prilagoditvam ima ta še vedno številne pomanjkljivosti.
V sporazumu na žalost ni določb o obveznostih vlagateljev. Če namreč želimo zagotoviti legitimno zaščito svojim vlagateljem v tretjih državah, moramo po drugi strani poskrbeti tudi, da bodo sporazumi o zaščiti naložb vključevali zavezujoče standarde družbene odgovornosti gospodarskih družb in splošne obveznosti glede spoštovanja človekovih pravic.
Namesto vzpostavljanja nadnacionalnega sistema sodišč za naložbe bi morali zagotoviti, da imajo vlagatelji ter ostali deležniki proste trgovine učinkovita pravna sredstva preko nacionalnih sodišč.
Zato sem tudi v tem primeru glasovala proti.

Humanitárne víza (A8-0423/2018 - Juan Fernando López Aguilar) SL  
 

Danes sem odločno glasovala za poročilo kolega Lópeza Aguilarja ter za vzpostavitev sheme evropskih humanitarnih viz.
Mediteransko morje je namreč še vedno eno izmed najsmrtonosnejših na svetu in kljub številnim pozivom Komisiji po vzpostavitvi več pravnih in varnih poti v Evropi, ta še vedno ni predstavila konkretnih pobud.
V poročilu iz leta 2016 o celotnem pristopu EU k migracijam smo se odločno zavzeli za več tako notranje kot zunanje solidarnosti in predlagali rešitve, vključno s humanitarnim sprejemom. Ker se Komisija na naše pozive še vedno ni odzvala, smo zato v Parlamentu ravno na pobudo socialistov in demokratov sprejeli poročilo o vzpostavitvi evropskih humanitarnih vizumov.
Če želimo učinkovito upravljati migracijske izzive, s katerimi se bo še v prihodnje soočala tudi Evropa, moramo biti nanje ustrezno pripravljeni. Na mizi imamo od danes eno izmed rešitev. Vprašanje pa ostaja, ali imamo dovolj poguma, da jih EU tudi uresniči?

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM 
Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o opatreniach boja proti homofóbii, transfóbii a biofóbii v EÚ  
- P8_DCL(2016)0100 - Premlčané  
José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Takis HADJIGEORGIOU , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016
Písomné vyhlásenie o rozdieloch v zložení a kvalite výrobkov predávaných na východných a západných trhoch EÚ  
- P8_DCL(2016)0053 - Premlčané  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Dátum začatia : 09-05-2016
Platné do : 09-08-2016
Počet signatárov : 141 - 28-07-2016
Písomné vyhlásenie o iniciatíve „Raňajky s európskym medom“ a Svetovom dni včiel  
- P8_DCL(2016)0033 - Premlčané  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Dátum začatia : 11-04-2016
Platné do : 11-07-2016
Počet signatárov : 224 - 12-07-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt