Johannes Cornelis van BAALEN : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandsko)

Predseda 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencia predsedov delegácií
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 05-02-2015 / 01-07-2019 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Osobitný výbor pre terorizmus

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k vykonávaniu dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou  
- INTA_AD(2018)619279 -  
-
INTA 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Správa o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch (A8-0170/2019 - Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer) NL  
 

De VVD steunt de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking. Er worden hiervoor veel verschillende maatregelen geïmplementeerd die op internationaal niveau zijn afgesproken. Extra maatregelen, zoals nieuwe Europese belastingen of het opgeven van het Nederlandse veto in de Raad zijn een aantasting van de Nederlandse soevereiniteit en dus onacceptabel. De VVD heeft daarom tegen dit verslag gestemd.

Zriadenie Európskeho orgánu práce (A8-0391/2018 - Jeroen Lenaers) NL  
 

De VVD steunt het Commissievoorstel om een Europese Arbeidsautoriteit op te richten. Echter, het verslag waarover gestemd is in het Parlement geeft deze autoriteit een te grote rol in zaken die onderdeel zijn van de bevoegdheden van de lidstaten.

Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) NL  
 

De VVD is voor effectief milieubeheer en de aanpak van klimaatverandering. In de periode 2014-2020 is er voor het milieu en klimaatactieprogramma (LIFE) 3,45 miljard beschikbaar. In de voorgestelde Europese meerjarenbegroting 2021-2027 wordt dit bedrag verhoogd tot 5,45 miljard. Het Europees Parlement stelt in dit verslag een stijging voor van nog eens 2 miljard. De verhoging tot een bedrag van 7,2 miljard vindt de VVD onvoldoende onderbouwd en behoort tot het debat over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Daarom onthoudt de VVD zich van stemmen.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o zdvojnásobení kapacity plynovodu Nord Stream  
- P8_DCL(2016)0023 - Premlčané  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Dátum začatia : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatárov : 182 - 08-06-2016
Písomné vyhlásenie o prúdení prostriedkov pomoci EÚ do teroristických organizácií  
- P8_DCL(2015)0005 - Premlčané  
Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ  
Dátum začatia : 09-02-2015
Platné do : 09-05-2015
Počet signatárov : 65 - 11-05-2015

Vyhlásenia