Marina YANNAKOUDAKIS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Európski konzervatívci a reformisti - Členka

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Spojené kráľovstvo)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradníčka 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k odstráneniu mučenia vo svete  
- FEMM_AD(2014)519704 -  
-
FEMM 
STANOVISKO Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020)  
- FEMM_AD(2012)491366 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov  
- FEMM_AD(2012)478403 -  
-
FEMM 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2013  
- FEMM_AD(2013)516662 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k situácii ľudských práv v regióne Sahel  
- FEMM_AD(2013)513183 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém Spoločenstva pre registráciu dopravcov rádioaktívnych materiálov  
- ENVI_AD(2013)506022 -  
-
ENVI 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o uznaní záťaže spôsobenej alergickým ochorením  
- P7_DCL(2013)0022 - Premlčané  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Dátum začatia : 21-10-2013
Platné do : 21-01-2014
Počet signatárov : 179 - 21-01-2014
Písomné vyhlásenie o modelkách s extrémne nízkou hmotnosťou  
- P7_DCL(2011)0033 - Premlčané  
Britta THOMSEN , Edit BAUER , Eva-Britt SVENSSON , Marc TARABELLA , Marina YANNAKOUDAKIS  
Dátum začatia : 22-06-2011
Platné do : 27-10-2011
Počet signatárov : 74 - 27-10-2011
Písomné vyhlásenie o činnosti Výboru pre nezvestné osoby na Cypre  
- P7_DCL(2011)0010 - Prijaté  
Marina YANNAKOUDAKIS , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Charles TANNOCK , Cecilia WIKSTRÖM  
Dátum začatia : 07-03-2011
Platné do : 09-06-2011
Prijaté (dátum) : 09-06-2011
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2011)0274
Počet signatárov : 410 - 09-06-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít