• Marietje   SCHAAKE  

Marietje SCHAAKE : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 8. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce  
- INTA_AD(2019)629557 -  
-
INTA 
STANOVISKO k priebežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu  
- AFET_AD(2018)626911 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie)  
- AFET_AD(2017)602925 -  
-
AFET 
STANOVISKO k stratégii EÚ voči Iránu po jadrovej dohode  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA