Marietje SCHAAKE : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Democraten 66 (Holandsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 09-12-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 30-06-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k dokončeniu jednotného digitálneho trhu  
- CULT_AD(2012)487988 -  
-
CULT 
STANOVISKO ku konkurencieschopnému digitálnemu jednotnému trhu – elektronická verejná správa ako vedúca sila  
- CULT_AD(2011)472190 -  
-
CULT 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu a ktorým sa menia smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nariadenia (ES) č. 1211/2009 a (EÚ) č. 531/2012  
- CULT_AD(2014)522810 -  
-
CULT 
STANOVISKO o vykonávaní Lisabonskej zmluvy so zreteľom na Európsky parlament  
- INTA_AD(2014)521695 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových stránok orgánov verejného sektora  
- CULT_AD(2013)513263 -  
-
CULT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vplyve verejných knižníc v európskych spoločnostiach  
- P7_DCL(2013)0016 - Premlčané  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Dátum začatia : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatárov : 214 - 08-01-2014
Písomné vyhlásenie o otvorenej a spolupracujúcej vláde  
- P7_DCL(2012)0019 - Premlčané  
Gianni PITTELLA , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Marisa MATIAS , Katarína NEVEĎALOVÁ , Marietje SCHAAKE  
Dátum začatia : 09-05-2012
Platné do : 13-09-2012
Počet signatárov : 179 - 13-09-2012
Písomné vyhlásenie o porušovaní ľudských práv v Iráne, ku ktorému dochádza od prezidentských volieb v roku 2009  
- P7_DCL(2010)0053 - Premlčané  
Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA  
Dátum začatia : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatárov : 127 - 15-10-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít