Gilles PARGNEAUX : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti socialiste (Francúzsko)

Podpredseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Člen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Náhradník 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)  
- CONT_AD(2018)627884 -  
-
CONT 
POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde  
- CONT_AD(2018)628624 -  
-
CONT 
STANOVISKO k úlohe regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie  
- CONT_AD(2018)623761 -  
-
CONT 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín FR  
 

J'ai soutenu cette résolution qui demande au gouvernement israélien d'abandonner le plan de relogement qui entraînerait la démolition de Khan Al-Ahmar et le transfert forcé des communautés bédouines vers un autre emplacement. Ce transfert forcé des habitants d’un territoire occupé est interdit par la 4e convention de Genève. Il constitue ainsi une violation du droit humanitaire international. Khan Al Ahmar se situe dans la zone du corridor E1 de Cisjordanie occupée. Le maintien du statu quo dans cette zone est d’une importance fondamentale pour garantir la viabilité de la solution à deux États et pour pouvoir créer à l’avenir un État palestinien d’un seul tenant et viable. Je demande à la haute représentante d'intensifier les démarches de l'Union européenne auprès des autorités israéliennes afin qu'elles respectent pleinement les droits de la population palestinienne de la zone C et d'exiger un dédommagement à Israël pour la destruction d'infrastructures financées par l'Union européenne.

Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach) FR  
 

J'ai voté en faveur de ce rapport porté par ma collègue Karin Kadenbach. Aujourd’hui, 700 000 personnes meurent chaque année dans le monde d’infections résistantes aux antimicrobiens. Sans intervention concertée des États, dix millions de personnes supplémentaires par an pourraient décéder à cause de la résistance aux antimicrobiens d’ici 2050! Il est urgent d’agir! Je tiens à saluer l’excellent rapport de ma collègue Karin Kadenbach, et plus particulièrement les paragraphes 27, 104 et 105, dans lesquels elle encourage la Commission européenne et les États membres à adopter des mesures innovantes pour lutter contre la propagation des maladies infectieuses. Dans le cadre de mes déplacements dans la circonscription Nord-Ouest (de la France), j’ai d’ailleurs eu l’opportunité de découvrir l’un de ces outils innovants. Il s’agit des pièces antimicrobiennes Steriall fabriquées à base de cuivre; 100% naturel et durable, le cuivre bénéficie en effet d’une efficacité antimicrobienne. En proposant des poignées de porte, des plaques de poussée et des accessoires en alliages antimicrobiens aux écoles, crèches, hôpitaux et maisons de retraite, nous pouvons lutter efficacement contre la propagation des bactéries et des virus dans ces milieux.

Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu (A8-0245/2018 - Axel Voss) FR  
 

Je salue l’approbation par le Parlement européen de cette réforme du droit d’auteur qui l’adapte à l’heure du numérique. En créant notamment un droit voisin pour la presse sur internet, cette directive permettra à la presse européenne de disposer désormais des armes juridiques pour négocier avec les grandes plateformes internet les compensations financières pour l’utilisation de leurs contenus. Il s’agit là d’une étape majeure pour le rééquilibrage en faveur des médias qui souhaitent obtenir une juste rémunération pour leur travail face à des GAFA qui captent la quasi-totalité du marché publicitaire en ligne. Un tel déséquilibre menace la survie de nombreux organes de presse pourtant si nécessaire à la vitalité démocratique !

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o potrebe udržať si Marocké kráľovstvo ako strategického partnera Európskej únie  
- P8_DCL(2016)0005 - Premlčané  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Dátum začatia : 18-01-2016
Platné do : 18-04-2016
Počet signatárov : 147 - 19-04-2016
Písomné vyhlásenie o dôstojnosti na konci života  
- P8_DCL(2015)0055 - Premlčané  
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Gilles PARGNEAUX , Virginie ROZIÈRE , Marina ALBIOL GUZMÁN , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Frédérique RIES , Ernest URTASUN , Maria ARENA , Enrique CALVET CHAMBON , Julie WARD , Elena VALENCIANO , Sophia in 't VELD , José BLANCO LÓPEZ , Marie-Christine VERGIAT  
Dátum začatia : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatárov : 95 - 06-01-2016
Písomné vyhlásenie o zlepšení liečby zriedkavých chorôb  
- P8_DCL(2015)0019 - Premlčané  
Françoise GROSSETÊTE , Nathalie GRIESBECK , Elisabetta GARDINI , Dame Glenis WILLMOTT , Vicky FORD , Frédérique RIES , Karin KADENBACH , Gilles PARGNEAUX , Philippe DE BACKER , Andrey KOVATCHEV , Elena GENTILE  
Dátum začatia : 18-05-2015
Platné do : 18-08-2015
Počet signatárov : 172 - 24-08-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít