• Marta   ANDREASEN  

Marta ANDREASEN : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k zlepšeniu rámca hospodárskeho riadenia a stability Únie, najmä v eurozóne  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG