Marta ANDREASEN : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Skupina Európa slobody a demokracie - Členka
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Skupina Európa slobody a demokracie - Podpredsedníčka/Členka predsedníctva
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Európski konzervatívci a reformisti - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Spojené kráľovstvo)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre petície

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Výbor pre rozpočet
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Výbor pre petície
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2012  
- A7-0240/2014 -  
-
CONT 

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k zlepšeniu rámca hospodárskeho riadenia a stability Únie, najmä v eurozóne  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k Výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Otázky pre Predsedníctvo, Konferenciu predsedov a kvestorov 
Poslanci môžu predsedovi predložiť otázky týkajúce sa úloh Predsedníctva, Konferencie predsedov a kvestorov. Článok 32 ods. 2

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o podpore sociálneho začlenenia a boji proti všetkým druhom diskriminácie na trhu práce  
- P7_DCL(2014)0009 - Premlčané  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Dátum začatia : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatárov : 75 - 17-04-2014
Písomné vyhlásenie o porušovaní vlastníckeho práva v dôsledku uplatňovania pobrežného zákona na Coste Brave (Katalánsko, Španielsko)  
- P7_DCL(2011)0009 - Premlčané  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS VIES  
Dátum začatia : 07-03-2011
Platné do : 09-06-2011
Počet signatárov : 202 - 09-06-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít