• Josefa   ANDRÉS BAREA  

Josefa ANDRÉS BAREA : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k téme s názvom Ako môže Európska únia prispieť k vytváraniu priaznivého prostredia pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky v záujme tvorby nových pracovných miest?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
STANOVISKO k vonkajšiemu rozmeru spoločnej rybárskej politiky  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi  
- INTA_AD(2012)476120 -  
-
INTA 
STANOVISKO Jednotný trh pre podniky a rast  
- INTA_AD(2011)456807 -  
-
INTA