Josefa ANDRÉS BAREA : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k téme s názvom Ako môže Európska únia prispieť k vytváraniu priaznivého prostredia pre podniky, podnikateľské subjekty a začínajúce podniky v záujme tvorby nových pracovných miest?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
STANOVISKO k vonkajšiemu rozmeru spoločnej rybárskej politiky  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými spoločnosťami a skupinami  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
STANOVISKO Rozvojové aspekty práv duševného vlastníctva v súvislosti s genetickými zdrojmi: vplyv na obmedzovanie chudoby v rozvojových krajinách  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít