Kriton ARSENIS : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Grécko)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Grécko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rybárstvo

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozvoj
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k odporúčaniu pre Radu o 69. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Európskej únii  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre námorné otázky a rybné hospodárstvo, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenie Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o uznaní viacnásobnej citlivosti na chemické látky a nadmernej citlivosti na elektromagnetické pole v Medzinárodnej štatistickej klasifikácii chorôb a pridružených zdravotných problémov (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Premlčané  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatárov : 188 - 14-06-2012
Písomné vyhlásenie o rybách ako zdroji prinášajúcom všeobecný úžitok  
- P7_DCL(2011)0047 - Prijaté  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Dátum začatia : 30-11-2011
Platné do : 29-03-2012
Prijaté (dátum) : 18-04-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0129
Počet signatárov : 390 - 29-03-2012
Písomné vyhlásenie o chiropraxii  
- P7_DCL(2010)0046 - Premlčané  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Dátum začatia : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatárov : 72 - 15-10-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít