Luigi BERLINGUER : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Taliansko)

Podpredseda 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre právne veci
  • 25-01-2012 / 29-02-2012 : Výbor pre právne veci

Člen 

  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
  • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Výbor pre právne veci
  • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre právne veci

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 16-09-2009 / 16-04-2013 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu  
- ITRE_AD(2013)508223 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií  
- JURI_AD(2013)500627 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)  
- JURI_AD(2012)486178 -  
-
JURI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k hodnoteniu spravodlivosti v súvislosti s trestným súdnictvom a právnym štátom  
- JURI_AD(2014)528063 -  
-
JURI 
STANOVISKO k vykonávaniu Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o Európsky parlament  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 
STANOVISKO k uplatňovaniu smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách  
- JURI_AD(2013)521684 -  
-
JURI 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít