Kristiina OJULAND : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Členka predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 22-10-2013 : Eesti Reformierakond (Estónsko)
 • 23-10-2013 / 30-06-2014 : Sõltumatu (Estónsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci

Náhradníčka 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 22-11-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre ľudské práva

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 194článok 162 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 52a

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 205a

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 53, 54, príloha V

STANOVISKO k návrhu smernice Rady o konzulárnej ochrane občanov Únie v zahraničí  
- AFET_AD(2012)487901 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o útokoch na informačné systémy a ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV  
- AFET_AD(2011)469848 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 133

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vzdelávaní a náboženskej diskriminácii v Pakistane  
- P7_DCL(2012)0017 - Premlčané  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Dátum začatia : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatárov : 56 - 05-07-2012
Písomné vyhlásenie o tábore Ašráf  
- P7_DCL(2010)0075 - Prijaté  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Dátum začatia : 06-10-2010
Platné do : 20-01-2011
Prijaté (dátum) : 25-11-2010
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2010)0452
Počet signatárov : 401 - 25-11-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami