Michel DANTIN : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 15-06-2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
  • 17-06-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

  • 14-07-2009 / 15-06-2012 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)
  • 17-06-2012 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)

Člen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 16-09-2009 / 28-03-2012 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
  • 19-01-2012 / 15-06-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 29-03-2012 / 15-06-2012 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom
  • 17-06-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 17-06-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  • 16-09-2009 / 15-06-2012 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
  • 16-09-2009 / 15-06-2012 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
  • 19-01-2012 / 15-06-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  • 17-06-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  • 17-06-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
  • 17-06-2012 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2012  
- TRAN_AD(2014)526097 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2012  
- TRAN_AD(2014)526098 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2012  
- TRAN_AD(2014)526096 -  
-
TRAN 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2012, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry  
- TRAN_AD(2014)526147 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k známke regionálnej kvality: snaha o uplatňovanie najlepších postupov vo vidieckom hospodárstve  
- TRAN_AD(2013)516979 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za rok 2011: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III – Komisia  
- TRAN_AD(2013)500563 -  
-
TRAN 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vymenovaní vinárstva za súčasť nedotknuteľného svetového dedičstva ľudstva  
- P7_DCL(2013)0009 - Premlčané  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana MIRANDA , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Dátum začatia : 20-05-2013
Platné do : 20-08-2013
Počet signatárov : 132 - 20-08-2013
Písomné vyhlásenie o plytvaní potravinami  
- P7_DCL(2011)0028 - Premlčané  
Paolo DE CASTRO , Salvatore CARONNA , Michel DANTIN , Martin HÄUSLING , Justas Vincas PALECKIS  
Dátum začatia : 06-06-2011
Platné do : 06-10-2011
Počet signatárov : 139 - 06-10-2011
Písomné vyhlásenie o zriadení programu Erasmus pre mladých poľnohospodárov  
- P7_DCL(2010)0025 - Premlčané  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Dátum začatia : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatárov : 135 - 09-09-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít