Michel DANTIN : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Francúzsko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej  
- AGRI_AD(2018)627628 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi  
- ENVI_AD(2018)618208 -  
-
ENVI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ  
- AGRI_AD(2017)610575 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k logistike v EÚ a multimodálnej doprave v rámci nových koridorov TEN-T  
- ENVI_AD(2016)587801 -  
-
ENVI 

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) FR  
 

Le présent rapport porte sur le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie qui, avec une finalisation prévue pour 2038, fait partie des conditions inscrites dans l’accord d’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne. Considérant que le budget alloué ainsi que les actions mises en œuvre sont cohérents avec l’objectif de déclassement fixé par l’Union à l’horizon 2038, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) FR  
 

Le rapport souligne le rôle que joue la Banque européenne d’investissement (BEI) dans les investissements publics à forte valeur ajoutée. Considérant que la BEI a permis, lors de l’année 2017, de combler certains manquements en termes d’investissement et de réduire, de par son activité, les inégalités au sein de l’Union, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) FR  
 

Le présent rapport aborde le sujet des milliers d’œuvres d’art volées au cours de pillages en période de guerre qui attendent encore d’être restituées à leur propriétaire respectif. Ce rapport exhorte la Commission à développer des principes communs concernant l’accès à des archives publiques ou privées contenant des informations sur l’identification des propriétaires. Considérant qu’il est important de faciliter l’accès à ces informations afin de pouvoir restituer les œuvres d’art à qui de droit, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o elektronickom zdravotníctve (eHealth)  
- P8_DCL(2015)0012 - Premlčané  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Dátum začatia : 25-03-2015
Platné do : 25-06-2015
Počet signatárov : 68 - 07-07-2015
Písomné vyhlásenie o plytvaní potravinami  
- P8_DCL(2015)0001 - Premlčané  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Dátum začatia : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatárov : 179 - 17-04-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít