Andrey KOVATCHEV : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 24-08-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 24-08-2009 / 30-06-2014 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Podpredseda 

 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci

Člen 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 17-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 17-09-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Náhradník 

 • 15-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj

all-activities 

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020  
- REGI_AD(2013)519472 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020  
- REGI_AD(2012)492590 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti  
- AFET_AD(2011)474076 -  
-
AFET 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora  
- REGI_AD(2010)450846 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1334/2000 stanovujúce režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím  
- AFET_AD(2010)441312 -  
-
AFET 
STANOVISKO k rozvoju potenciálu zamestnanosti v novom udržateľnom hospodárstve  
- REGI_AD(2010)440127 -  
-
REGI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ochrane delfínov v Čiernom mori  
- P7_DCL(2012)0023 - Premlčané  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Dátum začatia : 02-07-2012
Platné do : 08-11-2012
Počet signatárov : 193 - 26-10-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami 

Kontakt