Andrey KOVATCHEV : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 17-10-2017 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 18-10-2017 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Podpredseda

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulharsko)

Kvestor 

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Európsky parlament
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Európsky parlament

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Kvestori
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Kvestori
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre ľudské práva

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlavné parlamentné činnosti 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2016  
- ENVI_AD(2016)571628 -  
-
ENVI 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k Európe v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ  
- ENVI_AD(2018)617993 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k budúcemu VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020  
- ENVI_AD(2018)612219 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Väčšie interpelácie 
Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 139, príloha III

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (A8-0059/2018 - Daciana Octavia Sârbu) BG  
 

Подкрепих доклада относно прилагането на Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС). Докладът предоставя оценка на изпълнението на Седмата ПДОС до момента, както и на извършените действия в политиката за опазване на околната среда и в областта на климата. ПДОС определя препоръки и насоки относно прилагането на задължителните цели в областта на околната среда, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. от ЕС и държавите членки.
Смятам, че стриктното прилагане на действащото законодателство и приоритетното насочване на програмата към основните проблеми, касаещи опазването на околната среда и здравето на хората, ще спомогне за изпълнението на заложените цели. Подкрепям и нуждата от засилено сътрудничество с държавите членки и координиране на съществуващите политически инструменти на ЕС, които могат да ги подпомогнат.

Europass: rámec pre zručnosti a kvalifikácie (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) BG  
 

Изцяло одобрявам и подкрепям портфолиото от документи „Европас“, защото то е един от многобройните инструменти и механизми, въведени на нивото на Съюза с цел подобряване на прозрачността и разбирането на уменията и квалификациите. Подобни документи улесняват както търсещите работа и работниците, така и техните работодатели.
Освен познатите форми на учене, платформата признава значението на опита, уменията и постиженията, които често имат съществена роля върху формирането на професионални и лични компетентности у човека. Докладът залага на това, че рамката „Европас“ следва да претърпи развитие, за да може в нея да се описват различни видове обучение и умения, и по-специално уменията, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach (A8-0029/2018 - Daniel Caspary) BG  
 

Подкрепих препоръката относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област. Споразумението представлява нова крачка към задълбочаване на преговорите за споразумение за свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия, като ще гарантира правилното прилагане, предотвратяване, разследване в борбата с нарушенията на митническото законодателство.
Смятам, че създаването на правно основание за рамка на сътрудничество, с която да се гарантира сигурността на веригата за доставки, ще улесни и засили обмена на законната търговия, като същевременно ще улесни и засили сътрудничеството и административната взаимопомощ по митнически въпроси с Нова Зеландия.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o osobách s Downovým syndrómom  
- P8_DCL(2016)0118 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 69 - 22-02-2017
Písomné vyhlásenie o zlyhaní srdca  
- P8_DCL(2016)0110 - Premlčané  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 236 - 25-01-2017
Písomné vyhlásenie o Aspergerovom syndróme  
- P8_DCL(2016)0099 - Premlčané  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 51 - 13-12-2016

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt