Virginie ROZIÈRE : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 07-02-2018 : Parti radical de gauche (Francija)
 • 08-02-2018 / 01-07-2019 : Les radicaux de Gauche (Francija)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Japonsko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za peticije
 • 28-11-2018 / 01-07-2019 : Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

Namestnica 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za pravne zadeve
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za pravne zadeve
 • 14-03-2018 / 21-11-2018 : Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu za spremembo Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom Evropskega parlamenta z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje nalog varuha človekovih pravic  
- PETI_AD(2018)623941 -  
-
PETI 
MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) FR  
 

Pour que l’économie numérique soit florissante, la modernisation des règles existantes et leur adaptation à l’innovation des pratiques sont indispensables. Or, le paysage numérique évolue très rapidement. Attendu depuis longtemps par l’industrie comme par les consommateurs, cette directive vise à améliorer et adapter les droits des consommateurs dans l’Union européenne aux nouveaux usages en ligne.
J’ai voté en faveur de cette directive qui apporte une plus grande transparence dans les transactions en ligne, en particulier en ce qui concerne le recours aux avis en ligne, les tarifications personnalisées fondées sur des algorithmes ou le meilleur classement dont bénéficient certains produits grâce aux «placements payants». Grâce à ce renforcement des règles, les consommateurs bénéficieront ainsi de plus de transparence quant aux informations mises à leur disposition. Ces mesures de responsabilisation des plateformes sont nécessaires pour protéger les entrepreneurs, les entreprises et les consommateurs.

Dodatni varstveni certifikat za zdravila (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) FR  
 

Ce rapport vise à faciliter la fabrication de médicaments génériques au sein de l’Union européenne. Les fabricants de génériques en Europe étaient confrontés à des inégalités concurrentielles face aux autres acteurs des pays tiers concernant l’accès aux marchés d’exportation, du fait d’une possibilité laissée à l’industrie pharmaceutique de prolonger la protection offerte par les brevets au sein de l’UE.
J’ai voté en faveur de cette législation qui vise à maintenir et à créer davantage d’emplois dans l’UE. Ce texte permet aux entreprises de commencer à fabriquer des médicaments génériques à des fins de stockage pour le marché européen 6 mois avant l’expiration de la protection supplémentaire. De cette manière, elles pourront entrer sur le marché plus rapidement, ce qui améliorera l’accès à une médecine de qualité pour tous, mais aussi le pouvoir d’achat des citoyens et les comptes des systèmes de protection sociale.

Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (A8-0036/2019 - Virginie Rozière) FR  
 

Depuis 1958, un accord international - « l’arrangement de Lisbonne » - permet de protéger les appellations d’origine dans les pays signataires. Aujourd’hui, sept États membres sont parties prenantes de l’arrangement de Lisbonne (la Bulgarie, la République tchèque, la France, l’Italie, la Hongrie, le Portugal et la Slovaquie). Le 20 mai 2015, l’Acte de Genève a révisé l’arrangement de Lisbonne. Il étend la portée de ce système d’appellation d’origine à l’ensemble des indications géographiques et permet aux organisations internationales (telles que l’Union européenne) d’en devenir parties contractantes.
J’ai voté en faveur de l’adoption de cet accord et donc de l’adhésion de l’UE à l’acte de Genève. Ainsi, la reconnaissance et la portée de nos indications géographiques sont améliorées, notamment dans le cadre du commerce international.
Toutefois, je regrette que les indications géographiques non agricoles aient été exclues par la Commission : le couteau de Laguiole ou la porcelaine de Limoges ne sont toujours pas protégés. Rapporteure du Parlement pour ce texte, j’ai obtenu une clause de révision forte pour cette lacune. J’appelle le prochain Parlement à poursuivre en ce sens pour protéger nos savoir-faire européens.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o diskriminaciji v športu  
- P8_DCL(2016)0098 - Zastarano  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 76 - 13-12-2016
Pisna izjava o delavskih pravicah poklicnih športnikov  
- P8_DCL(2016)0096 - Zastarano  
Theodoros ZAGORAKIS , Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Bogdan Brunon WENTA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Silvia COSTA , Antanas GUOGA , Lefteris CHRISTOFOROU , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Patricija ŠULIN  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 104 - 13-12-2016
Pisna izjava o vključujoči športni vzgoji za trajnosten razvoj športnih talentov pri obetavnih invalidnih in neinvalidnih učencih  
- P8_DCL(2016)0080 - Zastarano  
Hannu TAKKULA , Ivan JAKOVČIĆ , Adam GIEREK , Marc TARABELLA , Theodoros ZAGORAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Santiago FISAS AYXELÀ , Morten LØKKEGAARD , Merja KYLLÖNEN , Jozo RADOŠ , Virginie ROZIÈRE , Tiziana BEGHIN  
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 71 - 13-12-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih