Pavel TELIČKA : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Podpredsednik
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 30-01-2018 : ANO 2011 (Češka)
 • 31-01-2018 / 21-02-2019 : Independent (Češka)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Češka)

Podpredsednik 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Evropski parlament

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet in turizem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Predsedstvo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Belorusijo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest
 • 04-05-2015 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
MNENJE o digitalizaciji evropske industrije  
- TRAN_AD(2017)599589 -  
-
TRAN 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu  
- TRAN_AD(2018)626999 -  
-
TRAN 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Manjše interpelacije 
Manjše interpelacije za pisni odgovor, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 130a, Priloga III

Večje interpelacije 
Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Dansko (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

In view of Denmark’s special status in the area of criminal justice after the Lisbon treaty was adopted, Denmark is not taking part in the new Regulation concerning Eurojust and is not bound by it. However, Denmark expressed the wish to further participate in the activities of Eurojust, and in that regard a cooperation agreement has to be agreed between Denmark and Eurojust. Consequently, I voted in favour of the proposed draft Council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark.

Koordinacija sistemov socialne varnosti (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

I voted in favour of the proposed regulation on the coordination of social security systems, because it aims to facilitate mobility by ensuring that individuals do not lose their rights when moving within Europe and to ensure the continuity of social security when moving from one national legislation to another.

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

The proposed regulation sets CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles. I voted in favour, because the targets set aim towards a relative reduction of the average specific emissions of the vehicles registered in the reference year 2019. Also, the proposal incentivises the deployment of zero and low-emission heavy-duty vehicles, as well as buses, coaches and small lorries. The regulation is an important stepping-stone towards a low carbon economy.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o podvojitvi zmogljivosti plinovoda Severni tok  
- P8_DCL(2016)0023 - Zastarano  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 182 - 08-06-2016
Pisna izjava o razširitvi vseevropskega prometnega omrežja na države zahodnega Balkana  
- P8_DCL(2015)0072 - Zastarano  
Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER  
Datum predložitve : 14-12-2015
Pretek roka : 14-03-2016
Število podpisnikov : 68 - 15-03-2016
Pisna izjava o spodbujanju mobilnosti delovne sile vaditeljev fitnesa prek priznavanja njihovih spretnosti in kvalifikacij  
- P8_DCL(2015)0067 - Zastarano  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Datum predložitve : 11-11-2015
Pretek roka : 11-02-2016
Število podpisnikov : 51 - 12-02-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih