Petr JEŽEK : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 04-02-2018 : ANO 2011 (Češka)
 • 05-02-2018 / 21-02-2019 : Independent (Češka)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Češka)

Predsednik 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Japonsko
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija za odnose z Japonsko
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-03-2018 / 21-03-2018 : Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom
 • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov odborov

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor o terorizmu

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2018  
- LIBE_AD(2017)606219 -  
-
LIBE 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2015  
- LIBE_AD(2017)595376 -  
-
LIBE 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2015  
- LIBE_AD(2017)594196 -  
-
LIBE 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2017  
- LIBE_AD(2019)630584 -  
-
LIBE 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) za proračunsko leto 2017  
- LIBE_AD(2019)630579 -  
-
LIBE 
MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2017  
- LIBE_AD(2019)630581 -  
-
LIBE 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

I voted against this report, which sets out the visa exemptions rules for UK citizens travelling to the EU in the event of a disorderly departure of the UK from the European Union. The report was unanimously adopted by Parliament in the Civil Liberties Committee under its lead negotiator and rapporteur, Claude Moraes. As the ALDE shadow rapporteur on this subject, I therefore expected the interinstitutional negotiations to take place in a smooth and swift manner. Nevertheless, Parliament was regrettably faced with an obscure and inappropriate attitude from the Council, which inserted an entirely inappropriate reference to Gibraltar as a ‘colony’ in a footnote to Article 3 of the amending regulation. I was equally disappointed and baffled to see the Commission changing its position by ultimately supporting the Council’s position regarding the footnote referencing and singling out Gibraltar. Furthermore, I deeply regret the decision by some colleagues to remove the excellent rapporteur, Claude Moraes, based solely on his nationality. Therefore, despite holding a strong view that neither UK nor EU citizens should need to have visas for short-term travel to each other’s territory, I could not support the final text of the regulation, specifically the footnote regarding Gibraltar. Such language is unacceptable in EU regulation.

Okrepitev varnosti osebnih izkaznic in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije (A8-0436/2018 - Gérard Deprez) EN  
 

. ‒ I voted in favour of this regulation, which will help strengthen the security of identity cards and of residence documents issued to EU nationals. The regulation will establish common security standards for ID cards and residence documents, which will help tackle document fraud and identity theft, which are rampant, in part due to the multitude of formats of ID cards and residence permits currently in circulation in the EU. This regulation will overall facilitate the free movement of EU citizens, reduce administrative hassle and strengthen the internal security of the European Union, ultimately contributing to the European Union’s fight against terrorism and cross-border crime. While the new cards will have a standardised format with two biometric identifiers (the facial image and two fingerprints), I nevertheless voted against the provision to render the taking of fingerprints mandatory as I believe this should be optional and remain the Member States’ competence to decide on the latter.

Vzpostavitev okvira za spodbujanje trajnostnih naložb (A8-0175/2019 - Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen) EN  
 

I voted in favour of this report, which concerns the establishment of a framework to facilitate sustainable investment as it provides the basis towards climate friendly investments and sustainable projects across the EU. Nevertheless, I voted against the introduction of proposals to define when and how an economic activity is considered as unsustainable i.e. the ‘brown taxonomy’. Indeed, such an extension would heavily increase the bureaucratic burden on all industries as it takes the opposite approach of the Commission’s proposal, which sought to define when and how an economic activity is sustainable, not the other way round. In my view, the report’s suggestion to include unsustainable activities will not encourage transition strategies since those activities identified as ‘brown’ will not be able to benefit from sustainable finance to fund their transition and therefore will not be incentivised to get greener. I also voted against the suggestion to implement a ‘comply or explain mechanism’ as the latter would create a substantial and unnecessary burden for investors, as they will need to justify whether they consider the adverse impacts of the investment decisions on sustainability factors.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Odgovori na vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Odgovori na vprašanja poslancev za ECB in vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Člen 140, člen 141, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o povečanju varstva potrošnikov glede neskladja med oglaševano in dejansko hitrostjo širokopasovne povezave  
- P8_DCL(2016)0045 - Zastarano  
Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 109 - 28-07-2016
Pisna izjava o spopadanju z izzivi, ki jih navaja svetovni indeks lakote  
- P8_DCL(2016)0013 - Zastarano  
Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA  
Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 61 - 25-05-2016
Pisna izjava o spodbujanju večjezičnosti v Evropski uniji  
- P8_DCL(2015)0064 - Zastarano  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Datum predložitve : 26-10-2015
Pretek roka : 26-01-2016
Število podpisnikov : 62 - 27-01-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe