Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze
 • Član
 • Švedska Miljöpartiet de gröna
 • Datum rojstva: 26. oktober 1973, Solna

Govori na plenarnem zasedanju

46

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (razprava)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (razprava) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Sestava Evropskega parlamenta (razprava)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (razprava)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Poglavji o trgovini in trajnostnem razvoju v trgovinskih sporazumih EU (razprava)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Preiskovalna pravica Evropskega parlamenta (razprava)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) (razprava)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Poročila v vlogi poročevalca

3

Poročila v vlogi poročevalca v senci

14

POROČILO o izvajanju določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

POROČILO s priporočili Komisiji o zastaralnih rokih za prometne nesreče

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

POROČILO o letnem poročilu o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

POROČILO o e-demokraciji v Evropski uniji: potencial in izzivi

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

POROČILO s priporočili Komisiji o pravilih civilnega prava o robotiki

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

POROČILO o splošni reviziji Poslovnika Parlamenta

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

POROČILO o odgovornosti, odškodninah in finančnem jamstvu za naftne in plinske dejavnosti na morju

JURI
19-10-2016 A8-0308/2016

POROČILO o izvajanju postopka za evropski plačilni nalog

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

11

MNENJE o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2015 in 2016

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

MNENJE o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

MNENJE o evropskem akcijskem načrtu za e-upravo za obdobje 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

MNENJE o splošni reviziji Poslovnika Parlamenta

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

MNENJE o letnem poročilu o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Institucionalni predlogi resolucij

2

Vprašanja za pisni odgovor

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Komisija

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Svet

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Komisija

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Komisija

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Komisija

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komisija

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Svet

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komisija

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komisija

Vprašanja za ustni odgovor

2

Preklop med poletnim in zimskim časom

17-10-2016 O-000124/2016 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

5

 

Predsedniške volitve v Venezueli (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att "förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare". Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

 

Osnutek priporočila po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Pogajanja z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Evropski steber socialnih pravic (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels