Andi CRISTEA : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romunija)

Predsednik 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Moldavija

Podpredsednik 

 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zunanje zadeve

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za človekove pravice
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Moldavija
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za človekove pravice

Namestnik 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 10-10-2014 / 22-10-2015 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 22-10-2015 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarnem partnerskem odboru EU-Armenija, pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Azerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta  
- AFET_AD(2017)597548 -  
-
AFET 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o izvajanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020  
- AFET_AD(2018)612256 -  
-
AFET 
MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi makrofinančne pomoči Republiki Moldaviji  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Večje interpelacije 
Večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Evropskega parlamenta. Člen 139, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Informatizacija gibanja in nadzora trošarinskega blaga (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) RO  
 

Obiectivul propunerii este să extindă sistemul pentru monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor la circulația în interiorul UE a produselor accizabile eliberate pentru consum, pentru a simplifica procedura aplicabilă unei astfel de circulații și pentru a permite o monitorizare adecvată a acesteia și pentru a oferi o bază pentru guvernanța viitoarelor automatizări ale proceselor definite de legislația Uniunii referitoare la accize, în cazul în care se consideră că sunt benefice astfel de automatizări.
Am votat modificările ce vizează majoritatea dispozițiilor din decizie, astfel încât decizia să fie formulată în termeni mai generali pentru a putea fi posibilă automatizarea oricărei proceduri utilizate pentru circulația și controlul produselor supuse accizelor.

Program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program Pericles IV) (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) RO  
 

Evaluarea la jumătatea perioadei a demonstrat că, în general, programul Pericles 2020 își îndeplinește obiectivele. Au fost exprimate preocupări cu privire la neparticiparea la program a autorităților naționale competente, deoarece, în practică, de activitățile acestuia beneficiază în principal autoritățile franceze, spaniole și italiene. Participarea autorităților naționale competente din statele membre poate fi îmbunătățită prin implicarea lor mai puternică în elaborarea programelor de lucru anuale.
Am votat pentru o serie de indicatori care evaluează direct eficacitatea activităților programului.

Pogodba o ustanovitvi prometne skupnosti (A8-0022/2019 - Karima Delli) RO  
 

Tratatul de instituire a Comunității transporturilor (TCT) își propune să adopte o abordare mai cuprinzătoare în materie de cooperare, care să implice alte politici de transport și domenii conexe transporturilor. Tratatul urmărește crearea unei comunități a transporturilor în sectorul transportului rutier, feroviar, maritim și pe căile navigabile interioare, precum și dezvoltarea rețelei de transport dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, denumită „Comunitatea transporturilor”. Comunitatea transporturilor se bazează pe integrarea treptată a piețelor de transport din Balcanii de Sud-Vest în piața transporturilor din Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul standardelor tehnice, al interoperabilității, al siguranței, al securității, al gestionării traficului, al politicii sociale, al achizițiilor publice și al mediului, pentru toate modurile de transport cu excepția celui aerian.
Am votat pentru TCT, care este benefic procesului de aderare din Balcanii de Vest și stimulează cooperarea regională și procesul de reformă în contextul inițiativei Grupului celor șase din Balcanii de Vest, precum și implementarea TEN-T extinsă la Balcanii de Vest.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o odnosih EU s tretjimi državami, ki imajo neposredno korist od korupcije v EU  
- P8_DCL(2016)0032 - Zastarano  
Cătălin Sorin IVAN , Santiago FISAS AYXELÀ , Renate WEBER , Daciana Octavia SÂRBU , Viorica DĂNCILĂ , Andi CRISTEA , Damian DRĂGHICI , Claudia ȚAPARDEL , Derek VAUGHAN , Christel SCHALDEMOSE , Victor NEGRESCU , Emilian PAVEL  
Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Število podpisnikov : 90 - 12-07-2016

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe