Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
 • Članica
 • Združeno kraljestvo Labour Party

Govori na plenarnem zasedanju

771

Razvrstitev nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru insolventnosti (razprava)

30-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-30(2)

Svoboda izražanja v Sudanu, zlasti primer Mohameda Zina El Abidina

16-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-16(4.1)

Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(14.1)

Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017 (razprava)

04-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-04(7)

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(5.1)

Prednostne naloge partnerstva med EU in Egiptom za obdobje 2017–2020 (razprava)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(10)

Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) (kratka predstavitev)

02-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-02(18)

Požarna varnost v stavbah (razprava)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

Poročila v vlogi poročevalca

1

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga

ECON
04-03-2015 A8-0041/2015

Poročila v vlogi poročevalca v senci

5

Mnenja v vlogi poročevalca

2

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017

AFET
08-09-2016 AFET_AD(2016)585593

MNENJE o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

AFET
25-05-2016 AFET_AD(2016)578802

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

3

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2018

AFET
04-09-2017 AFET_AD(2017)606051

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 480/2009 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595733

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 466/2014/EU o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za izgube pri financiranju v podporo naložbenim projektom zunaj Unije

AFET
22-03-2017 AFET_AD(2017)595732

Predlogi resolucij

180

  Motion for a resolution on freedom of expression in Vietnam, notably the case of Nguyen Van Hoa

11-12-2017 B8-0688/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog resolucije o pravni državi na Malti

10-11-2017 B8-0596/2017

Predlog resolucije o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU

24-10-2017 B8-0578/2017

Predlog skupne resolucije o Mjanmaru, vključno s položajem ljudstva Rohinga

13-09-2017 RC-B8-0525/2017/rev. 1

  Motion for a resolution on Myanmar, in particular the situation of Rohingyas

11-09-2017 B8-0527/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o Pakistanu, zlasti položaju zagovornikov človekovih pravic in smrtni kazni

14-06-2017 RC-B8-0419/2017

  Motion for a resolution on Pakistan, notably the situation of human rights defenders and the death penalty

12-06-2017 B8-0422/2017

OPOMBA: Ta predlog resolucije je na voljo le v izvirnem jeziku

Predlog skupne resolucije o strategiji EU za Sirijo

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

Predlog resolucije o uresničevanju dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu

15-05-2017 B8-0346/2017

Predlog resolucije o strategiji EU za Sirijo

15-05-2017 B8-0331/2017

Pisne izjave

9

Pisna izjava o podpiranju pobude Odisej za ponoven zagon Evropske prostovoljske službe

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Zastarano

Podrobnosti

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Datum predložitve : 03-10-2016
Pretek roka : 03-01-2017
Število podpisnikov : 91 - 04-01-2017

Pisna izjava o izboljšanju ozaveščenosti državljanov o direktivi EU o čezmejnem zdravstvenem varstvu

09-05-2016 P8_DCL(2016)0054 Zastarano

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Frédérique RIES , Alberto CIRIO , Catherine BEARDER , Karin KADENBACH , José Inácio FARIA , Soledad CABEZÓN RUIZ , Giovanni LA VIA

Datum predložitve : 09-05-2016
Pretek roka : 09-08-2016
Število podpisnikov : 64 - 28-07-2016

Pisna izjava o strategiji EU za brezdomstvo

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Zastarano

Podrobnosti

Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD

Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 310 - 28-07-2016

Pisna izjava o prednostni obravnavi evropske strategije za demenco

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Zastarano

Podrobnosti

Deirdre CLUNE , Roberta METSOLA , Alberto CIRIO , José Inácio FARIA , Neena GILL , Ivan ŠTEFANEC , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Brian HAYES , Simona BONAFÈ , Mairead McGUINNESS , Giovanni LA VIA

Datum predložitve : 11-04-2016
Pretek roka : 11-07-2016
Število podpisnikov : 139 - 12-07-2016

Pisna izjava o spopadanju z izzivi, ki jih navaja svetovni indeks lakote

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Zastarano

Podrobnosti

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 61 - 25-05-2016

Pisna izjava o trofejnem lovu

18-01-2016 P8_DCL(2016)0003 Zastarano

Podrobnosti

Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES

Datum predložitve : 18-01-2016
Pretek roka : 18-04-2016
Število podpisnikov : 134 - 19-04-2016

Pisna izjava o podarjanju neprodane užitne hrane dobrodelnim organizacijam

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev

Podrobnosti

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Datum predložitve : 14-10-2015
Pretek roka : 14-01-2016
Sprejeto (datum) : 14-01-2016
Seznam podpisnikov je objavljen v Prilogi 01 k zapisniku z dne 18-01-2016
Število podpisnikov : 388 - 15-01-2016

Pisna izjava o spodbujanju deinstitucionalizacije invalidov v EU

25-03-2015 P8_DCL(2015)0010 Zastarano

Podrobnosti

Biljana BORZAN , Ádám KÓSA , Indrek TARAND , Angelika MLINAR , Miriam DALLI , Marek PLURA , Simona BONAFÈ , Antanas GUOGA , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI , Ismail ERTUG , Neena GILL , Demetris PAPADAKIS

Datum predložitve : 25-03-2015
Pretek roka : 25-06-2015
Število podpisnikov : 128 - 26-06-2015

Pisna izjava o pomanjkanju ustreznih ustanov za varstvo otrok in podaljšano bivanje po pouku za invalidne otroke v EU

09-03-2015 P8_DCL(2015)0009 Zastarano

Podrobnosti

Neena GILL , Kathleen VAN BREMPT , Ádám KÓSA , Marietje SCHAAKE , Bart STAES , Fabio DE MASI , Helga STEVENS , Richard HOWITT , Jonás FERNÁNDEZ , Miriam DALLI , Hugues BAYET , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Datum predložitve : 09-03-2015
Pretek roka : 09-06-2015
Število podpisnikov : 175 - 10-06-2015

Parlamentarna vprašanja

215

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 E-006752/2017 Komisija

  Money laundering and tax evasion in any part of the world where EU-based organisations are involved

31-10-2017 P-006751/2017 Komisija

  VP/HR - Kenyan elections - police violence

29-08-2017 P-005319/2017 Komisija

  Implementation of fire safety stipulations under EU public procurement directives in the UK

30-06-2017 E-004396/2017 Komisija

  Implementation of EU fire safety regulations by the UK Government

30-06-2017 E-004395/2017 Komisija

  Smoke toxicity

30-06-2017 E-004394/2017 Komisija

  Strengthening of fire safety regulations following the Grenfell Tower tragedy

30-06-2017 E-004393/2017 Komisija

  Compliance with fire safety regulations under European Investment Bank (EIB) projects

30-06-2017 E-004392/2017 Komisija

  Funding for brain cancer research, treatment and prevention

30-06-2017 E-004391/2017 Komisija

  Risk of financial crisis in Asia

30-06-2017 E-004390/2017 Komisija

Pisne obrazložitve glasovanja

76

 

Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (odobritev) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Partnerski sporazum o odnosih in sodelovanju med EU in Novo Zelandijo (resolucija) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

. ‒ Labour voted to support the ratification of a Partnership Agreement on cooperation and closer relations between the EU and New Zealand. Labour supports closer cooperation between the EU and New Zealand on global challenges such as the fight against climate change, combating global terrorism and the promotion of sustainable development.

 

Strategija EU-Afrika: spodbujanje razvoja (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

In supporting this report, Labour MEPs are taking into account its balanced position on issues of security and migration as well as the progressive commitment it shows to economic and social development in Africa and the importance of supporting this development if we are to reach the Sustainable Development Goals.

 

Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic za leto 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

The report is written by an S&D colleague. It is a fair and balanced report that highlights the good work of the Ombudsman in holding institutions to account as well as calling for further transparency.

 

Obdobje za sprejemanje delegiranih aktov (A8-0332/2017 - Gesine Meissner)

15-11-2017

Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport (ITS) requires that specifications be adopted, through delegated acts, for actions in four priority areas. The ITS Directive stipulates the power to adopt the delegated acts was conferred on the Commission for a limited period only, until 27 August 2017.
I voted in favour of this proposal which aims to extend the delegation of power for an additional period of five years starting from 27 August 2017. This period would then be tacitly extended for periods of the same duration, unless opposed by Parliament or the Council.

 

Vzhodno partnerstvo: vrh, ki bo novembra 2017 (A8-0308/2017 - Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein)

15-11-2017

With my Socialist and Labour colleagues I voted in favour of this report because it would highlight the importance of cohesion policy measures as they are often the main provisions that address demographic challenges at the regional and local levels and often complement national and regional strategies.

 

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/004 IT/Almaviva (A8-0346/2017 - Daniele Viotti)

14-11-2017

President, I voted to provide support for workers who have lost their jobs due to the effects of the economic and financial crisis. These workers deserve our solidarity and support to find new jobs.

 

Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

President, I voted in favour of this report which crucially calls for new cars to be fitted with a range of life-saving technologies, including automated emergency braking, intelligent speed assistance and intelligent seatbelt reminders in all seats. Mandatory safety standards for new cars sold on the European market have not been updated since 2009, and even though there has been progress over a longer time frame, a 6.7% year-to-year reduction was needed over the 2010-2020 period to reach the EU 2020 target. Unfortunately, for the 3rd year in a row, the UK remained among the countries that saw an increase in its figures on road accidents and no significant efforts were made to register a drop in the number of road deaths.

 

Teritorialne tipologije (A8-0231/2017 - Iskra Mihaylova)

14-11-2017

The fact that these typologies and their methodologies had no legal recognition and were not formally recognised by the European Statistical System was an issue that needed to be addressed to establish them as recognised, impartial statistical typologies. Consequently, the NUTS Regulation needed to be amended. Council had slightly amended the original proposal by the COM. Therefore one short Trilogue was organised between the EP and the Council to agree on a common text.

 

Priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh (A8-0338/2016 - Gesine Meissner)

14-11-2017

President, the inland navigation sector employs some 41 500 workers, but the market consists mostly of SMEs employing fewer than 10 people. The workforce is ageing -self-employed workers in particular- and it is difficult to recruit new young entrants to the professions which are seen as unattractive. As the demand for inland navigation transport is expected to increase, the sector could face a severe shortage of skilled workers in the future. Efficient labour mobility could help address the gap between the demand for mobile workers and the regionally available offer. The adoption of this new regulation will end the current patchwork of certificates on European rivers and help the sector dealing with its staff shortage. In addition, safety of navigation is guaranteed by the common competence requirements for qualification, which also apply to crew members sailing on European rivers with certificates from third countries.

Kontakti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštni naslov

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels