Louis MICHEL : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Mouvement Réformateur (Belgija)

Predsednik 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za razvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračun
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za človekove pravice
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za razvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračun
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za človekove pravice

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Madagaskar in Evropsko skupnostjo v imenu Evropske unije  
- DEVE_AD(2015)554780 -  
-
DEVE 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov  
- DEVE_AD(2019)630496 -  
-
DEVE 
MNENJE o sklepu Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov  
- DEVE_AD(2019)630528 -  
-
DEVE 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Dansko (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 

. – J’ai voté en faveur de l’accord de coopération entre Eurojust et le Danemark. Le Danemark ne participant pas à Eurojust, cet accord régit la coopération judiciaire en matière pénale entre l’État membre et l’agence. Cet accord permettra notamment l’échange d’informations ainsi qu’une participation plus importante du représentant d’Eurojust au Danemark aux réunions de l’agence. La coopération judiciaire en matière pénale est cruciale au sein de l’Union et cet accord avec le Danemark renforcera sans nul doute l’efficacité du rôle joué par Eurojust en la matière.

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) NL  
 

. – Met de goedkeuring van dit verslag heeft de EU de uitstootnormen voor vrachtwagens vastgelegd. Het reguleren van de CO2-emissies van vrachtwagens vormt meteen ook het sluitstuk van de Europese ambities om schadelijke uitstootgassen afkomstig van het wegverkeer terug te dringen. Het CO2-aandeel van het zware vrachtverkeer bedraagt vandaag de dag 27 %. Verwacht wordt dat het vrachtvervoer in de toekomst nog verder uitbreidt en de uitstoot dus ook navenant zal toenemen. Het is dus aannemelijk dat ook deze sector significante CO2-reductie realiseert. Daarom is het goed dat het Parlement, de Commissie en de Raad zijn overeengekomen om tegen 2030 de uitstoot van nieuwe vrachtwagens met 30 % te verminderen en tegen 2050 een nuluitstoot na te streven. Knippen in de uitstoot betekent ook dat fabrikanten worden aangespoord om te innoveren in schone technologie en meer lage- en nulemissievoertuigen van de band te laten rollen. Dat is een goede zaak, want als de Europese constructeurs op belangrijke vervoersmarkten zoals de VS, Canada en China willen meespelen, dan pleit het in hun voordeel als ze inzetten op de productie van ‘schonere’ en ‘zuiniger’ vrachtwagens.

Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) NL  
 

. – Terwijl de meeste sectoren inspanningen hebben geleverd om de CO2-uitstoot te reduceren, zien we dat het toenemend verkeer een extra uitdaging vormt bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Met de goedkeuring van dit verslag worden een aantal belangrijke instrumenten in stelling gebracht die de aanschaf van "schonere" voertuigen moeten faciliteren. Als lidstaten en overheden in hun transitie naar een circulair aankoopbeleid schone en energiezuinige voertuigen verkiezen is dit een goede zaak, want op die manier geven we een belangrijke stimulans aan de markt om nog meer in te zetten op de productie van lage- en nulemissievoertuigen.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o odpravi pridobivanja organov od zapornikov vesti na Kitajskem  
- P8_DCL(2016)0048 - Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Sprejeto (datum) : 27-07-2016
Seznam podpisnikov : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Število podpisnikov : 414 - 27-07-2016
Pisna izjava o darovanju organov  
- P8_DCL(2016)0021 - Zastarano  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 113 - 08-06-2016
Pisna izjava o univerzalnem dostopu do obporodne nege  
- P8_DCL(2016)0015 - Zastarano  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Datum predložitve : 24-02-2016
Pretek roka : 24-05-2016
Število podpisnikov : 174 - 25-05-2016

Izjave