Valdemar TOMAŠEVSKI : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član predsedstva
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član predsedstva
 • 11-01-2017 / 08-02-2017 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član predsedstva
 • 09-02-2017 / 07-01-2018 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član predsedstva
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član predsedstva
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član predsedstva

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Litva)

Podpredsednik 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Belorusijo

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegacija za odnose z Belorusijo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Zavarovanje motornih vozil (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) LT  
 

Parėmiau pranešimą, nes civilinės atsakomybės draudimai nuo žalos padarytos motorinių transporto priemonių judėjimo metu yra ypač svarbūs Europos piliečiams.
 
Labai svarbu valstybėms narėms leisti nacionaliniu lygmeniu nuspręsti, kokio lygio apsaugą numatyti šalims, kurios gali nukentėti nuo kitų transporto priemonių nei transporto priemonės, kurioms taikomas ES tipo patvirtinimas. Būtina leisti valstybėms narėms išlaikyti arba nustatyti naujas privalomas nuostatas dėl šių kitų tipų transporto priemonių naudotojų apsaugos, kad eismo įvykio atveju būtų apsaugotos galimos nukentėjusiosios šalys. Tokios nuostatos turėtų atsižvelgti į  tikimybę, kad transporto priemonė galėtų būti naudojama tarpvalstybinėje situacijoje, ir į poreikį apsaugoti galimas nukentėjusiąsias šalis kitoje valstybėje narėje.
 
Tam, kad dėl eismo įvykių nukentėjusių šalių apsauga būtų veiksminga, reikia, kad toms nukentėjusioms šalims visada būtų atlygintos nustatytos sumos už joms arba jų turtui padarytą žalą, nepriklausomai nuo to, ar atsakingos šalies draudimo įmonė yra moki, ar ne. Todėl valstybės narės turėtų įsteigti arba paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už tokias išmokas.

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) LT  
 

Pritariau pranešimui, nes svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų būtinų priemonių, kad būtų veiksmingai užkirstas kelias stichinėms nelaimėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir apribotos jų pasekmės. Taisyklės turėtų sustiprinti nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiklos pagal ES mechanizmą sąsajas. Taip pat turi būti užtikrintas suderinamumas su kitais atitinkamais Sąjungos teisės aktais dėl nelaimių rizikos prevencijos ir valdymo, įskaitant tarpvalstybinę prevenciją ir reagavimą į tokias grėsmes kaip rimtos tarpvalstybinės grėsmės visuomenės sveikatai. Būtina sukurti ES civilinės saugos informacijos tinklą, pagrįstą esamomis struktūromis, siekiant padidinti mokymo ir pratybų efektingumą ir veiksmingumą bei stiprinti valstybių narių valdžios institucijų ir tarnybų bendradarbiavimą, susijusį su žmonių apsauga nuo stichinių nelaimių.

Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) LT  
 

Balsavau už šį pranešimą, kadangi vandens ištekliai Sąjungoje patiria vis didesnį  vandens trūkumo spaudimą, todėl atsiranda vandens trūkumas ir blogėja vandens kokybė. Nenuspėjamos oro sąlygos, sausra ir intensyvi žemės ūkio plėtra labai prisideda prie gėlo vandens prieinamumo mažinimo, kurį lemia miesto plėtra ir žemės ūkis.
 
Bendri ES maisto higienos standartai, taikomi žemės ūkio produktams, kurie yra drėkinami regeneruotu vandeniu, gali būti pasiekti tik tuo atveju, jei žemės ūkio drėkinimui panaudoto vandens kokybės reikalavimai valstybėse narėse labai nesiskiria. Reikalavimų derinimas taip pat prisidės prie veiksmingo šių produktų vidaus rinkos veikimo. Būtent tuo turėtume rūpintis, nes tai naudinga mūsų žemės ūkio veikimui.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Osebni predlogi resolucij  
Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Kontakt