Dennis de JONG : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Član
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Član predsedstva
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Podpredsednik

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistische Partij (Nizozemska)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za proračunski nadzor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 14-07-2014 / 20-11-2016 : Delegacija za odnose z Arabskim polotokom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Namestnik 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju
 • 21-11-2016 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Arabskim polotokom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU  
- LIBE_AD(2019)629460 -  
-
LIBE 
MNENJE o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami  
- CONT_AD(2019)625391 -  
-
CONT 
MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES  
- IMCO_AD(2018)627034 -  
-
IMCO 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja  
- LIBE_AD(2018)627838 -  
-
LIBE 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG)  
- CONT_AD(2018)627884 -  
-
CONT 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027  
- LIBE_AD(2018)627774 -  
-
LIBE 

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Dodatni varstveni certifikat za zdravila (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL  
 

Ik heb me onthouden van de stemming over het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC), omdat ik weliswaar de doelstelling ervan ondersteun, namelijk dat EU-fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen de mogelijkheid krijgen om tijdens de ABC-periode te exporteren naar landen buiten de EU in plaats van zich te verplaatsen naar een land waar geen ABC bestaat of al is verlopen, maar de trialoog-uitkomst het EP-voorstel betreffende de duur van de voorraadvorming van 24 naar 6 maanden heeft teruggebracht en belangrijke mensenrechtenparagrafen m.b.t. toegang tot geneesmiddelen uit het EP-verslag heeft geschrapt.

Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

Ik heb me onthouden van stemming over de klokkenluidersrichtlijn. Ik ben namelijk vóór de bescherming van klokkenluiders, maar deze richtlijn regelt wel wat de lidstaten in dit opzicht zouden moeten doen maar stelt juist bij de Europese instellingen geen enkele verbetering voor. Met name het ontbreken van een Europees huis voor klokkenluiders, bijvoorbeeld onder te brengen bij de Europese Ombudsman, vind ik een gemiste kans.

Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL  
 

Ik heb voor het voorstel van de Commissie vervoer over de detachering in het wegvervoer gestemd omdat er een stap voorwaarts is gezet in de richting van gelijk loon voor gelijk werk. De in het verslag geformuleerde uitzonderingsgevallen op dit beginsel moeten niet leiden tot toename van sociale dumping. Ik wil dat er door strakke handhaving een einde komt aan het gesjoemel in de sector waarvan de chauffeurs de dupe zijn.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o spodbujanju verske svobode v Pakistanu in obsojanju neupravičenega pridržanja Asie Bibi  
- P8_DCL(2016)0055 - Zastarano  
Antonio TAJANI , Lars ADAKTUSSON , György HÖLVÉNYI , Mairead McGUINNESS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jan OLBRYCHT , Marijana PETIR , Cristian Dan PREDA , Massimiliano SALINI , Silvia COSTA , David Maria SASSOLI , Patrizia TOIA , Dennis de JONG , Peter van DALEN  
Datum predložitve : 25-05-2016
Pretek roka : 25-08-2016
Število podpisnikov : 282 - 25-08-2016
Pisna izjava o boju proti organiziranemu kriminalu  
- P8_DCL(2015)0044 - Zastarano  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 172 - 08-12-2015

Izjave 

Izjava o finančnih interesih