Judith SARGENTINI : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Članica

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : GroenLinks (Nizozemska)

Podpredsednica 

 • 14-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor o terorizmu
 • 27-09-2018 / 01-07-2019 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Južno Afriko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 19-01-2017 / 26-09-2018 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 12-09-2017 / 13-09-2017 : Posebni odbor o terorizmu

Namestnica 

 • 01-07-2014 / 28-10-2015 : Odbor za razvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za človekove pravice
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z vseafriškim parlamentom
 • 29-10-2015 / 11-07-2016 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 12-07-2016 / 18-01-2017 : Odbor za razvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za razvoj
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za človekove pravice

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa evropske solidarnostne enote ter razveljavitvi [uredbe o evropski solidarnostni enoti] in Uredbe (EU) št. 375/2014  
- DEVE_AD(2019)629637 -  
-
DEVE 
MNENJE o izvajanju uredbe o splošnih tarifnih preferencialih (GSP) št. 978/2012  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 
MNENJE o izvajanju določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Manjše interpelacije 
Manjše interpelacije za pisni odgovor, naslovljene na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 130a, Priloga III

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) NL  
 

Allereerst mijn medeleven met de slachtoffers van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Straatsburg van gisterenavond en met hun naasten. Het laat zien hoe kwetsbaar we zijn als Europese samenleving.
Het eindverslag van de terrorismecommissie bevat belangrijke adviezen aan de Unie en lidstaten. Ik steun de oproep om de samenwerking tussen nationale veiligheidsdiensten verder te verbeteren: onze Europese binnengrenzen mogen geen belemmering vormen om aanslagen te voorkomen en daders snel te arresteren en veroordelen. Ook steun ik de adviezen voor betere preventiestrategieën en voldoende middelen op lokaal niveau om radicalisering tegen te gaan in de samenleving en in gevangenissen in het bijzonder.
De groene fractie heeft 173 amendementen ingediend alsmede talrijke amendementen voor de plenaire stemming om deze aspecten zo goed mogelijk op te nemen en om enkele niet op feiten gebaseerde elementen te schrappen. Helaas is dat slechts gedeeltelijk gelukt. Het eindverslag roept op tot meer blinde, geautomatiseerde gegevensverzameling die minder effectief is en op gespannen voet staat met een open en vrije samenleving waarin onschuldige burgers beschermd zijn. Ik pleit in plaats daarvan voor meer menselijke capaciteit voor gerichte surveillance in lijn met de relevante uitspraken van het Hof van Justitie. Ook hebben rechtse fracties de migratieproblematiek onzorgvuldig met terrorisme vermengd.
Ik onthield mij daarom van stemming.

Boj proti terorizmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) EN  
 

I would like to explain why I voted against the directive on combating terrorism. While I agree with the general objective of harmonising the definitions of terrorist offences at EU level, I believe this directive contains major flaws:
– I am concerned about the definitions of terrorist offences in Article 3, since they include destruction of infrastructure likely to cause ‘a major economic loss’. Governments could use this to muzzle acts of civil disobedience or NGOs, including environmental groups. I believe that terrorism should be an act of violence that endangers human lives, not business.
– I am alarmed by Article 5 on public provocation to terrorism, which criminalises the ‘indirect’ provocation to commit a terrorist offence. Nobody knows what this entails. It is likely to lead to abuses to freedom of expression. Read in line with Article 21 on the blocking of websites, the notion of indirect provocation is very dangerous.
– Finally, I am critical of Article 9 on the criminalisation of travelling. I still do not see the point of criminalising the travelling in itself, since other offences are enough to prosecute a suspected foreign fighter. The fact that intra-EU travels are also covered makes me anxious for our freedom of movement.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave 

Izjava o finančnih interesih