Sylvie GOULARD : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 17-05-2017 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 26-03-2017 : Mouvement Démocrate (Francija)
 • 27-03-2017 / 17-05-2017 : La République en marche (Francija)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-07-2014 / 17-05-2017 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 17-05-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Namestnica 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ustavne zadeve
 • 14-07-2014 / 17-05-2017 : Delegacija za odnose z Južno Afriko
 • 24-06-2016 / 17-05-2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19-01-2017 / 17-05-2017 : Odbor za ustavne zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci  
Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi  
- AFCO_AD(2015)544400 -  
-
AFCO 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge  
- AFCO_AD(2017)592152 -  
-
AFCO 
MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013  
- ECON_AD(2016)585572 -  
-
ECON 
MNENJE o vlogi prijaviteljev nepravilnosti pri varovanju finančnih interesov EU  
- AFCO_AD(2016)587624 -  
-
AFCO 

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) FR  
 

Les trois rapports sur l'avenir de l'Union européenne (Brok/Bresso, Verhofstadt, Böge/Berès) représentent une contribution utile au débat sur l'Europe que nous souhaitons et dont nous avons besoin. C'était un grand travail pour l'équipe de rapporteurs.
Un des messages clés de ces rapports est que l'Union européenne doit aller de l'avant en s'améliorant, et en prenant en compte les critiques formulées à son égard – qui ne sont pas toujours injustifiées.

Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) FR  
 

Les trois rapports sur l'avenir de l'Union européenne (Brok/Bresso, Verhofstadt, Böge/Berès) représentent une contribution utile au débat sur l'Europe que nous souhaitons et dont nous avons besoin. C'était un grand travail pour l'équipe de rapporteurs.
Un des messages clés de ces rapports est que l'Union européenne doit aller de l'avant en s'améliorant, en prenant en compte les critiques formulées à son égard – qui ne sont pas toujours injustifiées.

Proračunska zmogljivost euroobmočja (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) FR  
 

Les trois rapports sur l'avenir de l'Union européenne (Brok/Bresso, Verhofstadt, Böge/Bérès) représentent une contribution utile au débat sur l'Europe que nous souhaitons et dont nous avons besoin. C'était un grand travail pour l'équipe de rapporteurs.
Un des messages clés de ces rapports est que l'Union européenne doit aller de l'avant en s'améliorant, en prenant en compte les critiques formulées à son égard, qui ne sont pas toujours injustifiés.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Odgovori na vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Odgovori na vprašanja poslancev za ECB in vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Člen 140, člen 141, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o strategiji EU za brezdomstvo  
- P8_DCL(2016)0052 - Zastarano  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Datum predložitve : 27-04-2016
Pretek roka : 27-07-2016
Število podpisnikov : 310 - 28-07-2016

Izjave 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe